تیم ما

 
 

بی تا بزرگی

مدیر عامل


-

 
 

سید محمد جعفر بزرگی

مدیر مالی


-

رویا میرزائی

مشاور علمی


-

مهرشاد علائی

مدیر بازاریابی و فروش


-

علی غروی

مدیر خدمات پس از فروش


-

پریسا بزرگی

کارشناس بازاریابی و فروش


-

سید محمد مهدی بزرگی

کارشناس بازاریابی و فروش


-

محمد عرب زاده

کارشناس بازاریابی و فروش


-

مسعود علائی

کارشناس بازاریابی و فروش


-