مواد شیمیایی،کیت ،آنتی بادی، محیط کشت میکروبی و سلولی و . . .