تجهیزات عمومی آزمایشگاهی

 

Autoclave

Shaker & Stirrer